Jalostusohjesääntö

(lyhennelmä)

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti rodun jalostuksen edistäminen. Jalostusohjesääntö koskee kaikkia amerikancockerspanielipentueita.

I Jalostuksen tavoite

Jalostuksen tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terve, terverakenteinen ja luonnollisesti lisääntymiskykyinen, rotumääritelmän mukainen amerikancockerspanieli. Rotuominaisuuksista painotetaan erityisesti rodun vapautunutta, iloista ja yhteistyöhaluista luonnetta sekä ulkomuodon luonnollisuuden ja liioittelemattomuuden vaalimista.

II Jalostusorganisatio

II.1. Jalostustoimikunta

Jalostusasioita varten yhdistyksellä tulee olla jalostustoimikunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä. Jalostustoimikunnan valitsee vuosikokous vuodeksi kerrallaan. Toimikunta on päätösvaltainen kun vähintään kolme sen jäsentä on paikalla.

Jalostustoimikuntaan voidaan valita henkilö, joka

 • on suorittanut hyväksytysti SKL:n kasvattajakurssin
 • tuntee hyvin maassamme olevan amerikacockerspanieli kannan
 • omaa riittävät teoreettiset tiedot perinnöllisyydestä
 • omaa käytännön kokemusta rodun jalostamisesta
 • on pitkäjännitteinen ja neuvottelu- ja yhteistyökykyinen sekä kaikessa toiminnassaan yleistä luottamusta nauttiva

Kaikki jalostustoimikunnan jäsenet toimivat jalostusneuvojina. Toimikunta voi tarpeen mukaan nimetä keskuudestaan tai toimikunnan ulkopuolelta henkilöitä erillisten tehtävien vastuuhenkilöiksi tai avustajikseen.

II.2. Jalostustoimikunnan tehtävät

 • antaa jalostussuosituksia
 • kerätä, tilastoida ja julkaista jalostustoimintaan liittyvää tietoa
 • järjestää jalostustarkastuksia tarvittaessa
 • toimittaa ja julkaista jalostusta käsittelevää aineistoa
 • järjestää yhteistyössä hallituksen ja/tai paikallisten harrastajien kanssa jalostusaiheisia tapahtumia ja koirien terveystarkastuksia
 • seurata rodun kehitystä ja näyttelyarvostelua
 • järjestää ulkomuototuomareiden koulutus- ja jatkokoulutustilaisuuksia ja kerätä aineistoa ko. tilaisuuksiin
 • seurata ja kartoittaa rodussa todettuja perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ja tiedottaa niistä hallitukselle ja jäsenistölle
 • seurata jalostusohjesäännön noudattamista ja tiedottaa mahdollisista rikkomuksista ko. kasvattajalle
 • antaa vuosittain suosituksen pentujen hinnasta ja astutusmaksusta
 • antaa pennun kyselijöille tietoja jalostustoimikunnalle ilmoitetuista pentueista
 • neuvoa astutuksiin, synnytyksiin, nartun ja pentujen hoitoon sekä rekisteröintiin ja luovutukseen liittyvissä asioissa.

Jalostussuositukset ovat maksuttomia eivätkä ne sido kasvattajaa mihinkään.

Jalostusneuvonnan tulee olla puolueetonta ja siinä on huomioitava koko käytettävissä oleva koiramateriaali. Jalostustoimikunnan on kaikissa tilanteissa toimittava rodun edun edellyttämällä tavalla.

II.3. Jalostustarkastukset

Jalostustarkastukset järjestetään Suomen Kennelliiton ohjeiden mukaisesti. Tarkastukset tekee rodun erikoistuomari yhdessä toisen ulkomuototuomarin kanssa. Tarkastuksesta laaditaan tarkastuspöytäkirja, jossa otetaan kantaa koiran jalostuskäytäntöön huomioiden koiran ikä.

V Jalostuskoiran omistajan vastuu

V.1. Uroksen omistaja

Uroksen omistajan on annettava nartun omistajalle selkeät ja tarkat tiedot koiransa taustasta, näyttely- ja tarkastustuloksista sekä terveydestä; mielellään valokopiot sukutaulusta ja tarkastuslausunnoista. Hänen on myös selvitettävä uroksen suvun ja aikaisempien jälkeläisten laatu ja terveys.

Uroksen omistajan on huolehdittava siitä, että astutettava narttu täyttää jalostusohjesäännön vaatimukset.

V.2. Kasvattaja

Kasvattajan tulee valita nartulleen uros jalostusohjesäännön vaatimukset täyttävistä uroksista. Hänen on annettava uroksen omistajalle tarkat ja selkeät tiedot narttunsa suvusta, näyttely- ja tarkastustuloksista sekä terveydestä.

Kasvattaja on yksin vastuussa tuottamistaaan pennuista ja niissä mahdollisesti ilmenevistä vioista. Jos kasvatissa ilmenee vakavia perinnöllisiä vikoja tai sairauksia, kasvattajan tulisi ilmoittaa asiasta ko. koiran isän omistajalle ja jalostustoimikunnalle. Jos koira kuolee muun kuin onnettomuuden tai korkean iän mukanaan tuomien sairauksien takia, olisi sen kuolinsyy pyrittävä selvittänään. Kuolinsyystä tulisi tiedottaa ko. koiran isän omistajalle ja jalostustoimikunnalle.